Spoľahlivosť vyhodnotenia rizikového kontaktu, teda hodnovernosť informácie, že používateľ upozornený aplikáciou na rizikové stretnutie s infikovanou osobou s ňou bol naozaj v rizikovom kontakte, závisí od dvoch hlavných skupín faktorov:

  • parametre prostredia, ktoré sú pre aplikáciu "neviditeľné" (či používatelia aplikácie pri stretnutí majú rúška, stojí čelom alebo chrbtom k sebe, sú oddelení plexisklovou prepážkou, apod.)
  • technické parametre spoľahlivosti merania vzdialenosti na základe Bluetooth signálu pri jednotlivých typoch mobilných telefónov (ovplyvňuje Apple / Google protokol, ale aj stav batérie, umiestnenia telefónu na tele užívateľa, pohyb používateľa a pod.)

Spoľahlivosť vyhodnotenia teda principiálne nemôže byť stopercentná. Vzhľadom k anonymizovanej schéme riešenia Apple / Google Exposure Notification navyše nemožno identifikované rizikové kontakty preveriť iným spôsobom (nie sú známe informácie kto, s kým, kedy a kde sa stretol).

V malom percente prípadov preto môže dochádzať ako k mylnému vyhodnoteniu rizikového kontaktu tam, kde skutočne rizikovým nebol (falošne pozitívny), tak aj k mylnému vyhodnoteniu kontaktu ako nerizikového tam, kde rizikovým v skutočnosti bol (falošne negatívny). Z pohľadu jednotlivca sa taká miera spoľahlivosti môže javiť ako nedostatočná (napr. by zbytočne mali zostávať doma). Z pohľadu ochrany verejného zdravia spoločnosti ako celku je však pre zastavenie šírenia nákazy kritické najmä informovať väčšinu rizikových kontaktov čo najskôr, nezáleží na malom percente nepresností.

Technické parametre spoľahlivosti merania vzdialeností záleží primárne na implementácii Exposure Notification API v operačných systémoch Google a Apple na jednotlivých typoch telefónov. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje presnosť merania, je počet vykonaných meraní v čase. Tento parameter zároveň negatívne ovplyvňuje spotrebu batérie a je teda predmetom priebežne dolaďovaných kompromisov (v implementácii Google a Apple).

Ďalej možno spoľahlivosť ovplyvniť nastavením parametrov procesu vyhodnotenia rizikového kontaktu zo strany aplikácie. Tím eRouška vykonal interné testovanie spoľahlivosti hodnotenia a nastavenia parametrov, porovnal ich nastavenie s nastavením publikovaným autormi obdobných aplikácií v ďalších európskych krajinách - Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Švajčiarsku. Na základe týchto testov a porovnania sme zvolili počiatočnú sadu parametrov na vyhodnotenie rizikového kontaktu, ktorú publikujeme na tejto stránke.

Tím eRouška bude pokračovať v testovaní nových verzií implementácie Apple / Google API v operačných systémoch, sledovať skúsenosti z prevádzky v Českej republike i zo zahraničných implementácií a podľa nich optimalizovať parametre vyhodnotenia rizikového kontaktu. Zároveň budeme publikovať súvisiace informácie na tejto stránke.

Poznámka: Informácie na tejto stránke vychádzajú z dokumentácie a skúseností s použitím Apple / Google Exposure Notification API. S novými verziami implementácia API môže Apple a Google popisované správanie meniť.

Vyhodnotenie rizikového kontaktu

Aplikácia, ktorá využíva systém Apple / Google Exposure Notification (ako eRouška 2.0 - ďalej len "Aplikácia"), vysiela šifrované kľúče pomocou technológie Bluetooth Low Energy (LE) a pomocou rovnakej technológie periodicky skenuje okolie a ukladá si detekované kľúče vysielané Aplikáciou z iných zariadení. K naskenovaným kľúčom Aplikácia ukladá silu ich signálu, dobu, po ktorú kontakt s daným kľúčom trval, a dátum, kedy ku kontaktu došlo.

Ak sa užívateľ Aplikácie nakazí koronavírusom, môže po obdržaní autorizačného kódu od hygienickej služby odoslať náhodné kľúče svojej Aplikácia na server, z ktorého si ich následne stiahnu všetky ostatné zariadenia, na ktorých je Aplikácia nainštalovaná. Následne Aplikácia na týchto zariadeniach porovná, či sú kľúče zariadenia nakazeného uložené medzi kľúčmi, ktoré naskenovala. Ak áno, Aplikácia vyhodnotí, či stretnutie s nakazeným bolo rizikové.

Za rizikové stretnutie aplikácie eRouška považuje stretnutie s nakazeným užívateľom na vzdialenosť kratšiu ako 2 m dlhšie ako 7 minút .

Za účelom tohto vyhodnotenia Aplikácia skúma najmä silu signálu a dobu trvania stretnutia. Sila signálu sa používa pre odhad vzdialenosti zariadenia.

Apple a Google priebežne pracujú na zníženie dopadu týchto obmedzení a na maximalizáciu presnosti vyhodnotenia. V júlovom meraní holandskej aplikácie bolo napr. zistených cez 20% falošných pozitív aj cez 20% prípadov falošných negatív. Obdobné hodnoty boli potvrdené v júlových proof-of-concept testoch tímami eRouška, obdobné hodnoty tiež publikuje tím nemeckej aplikácie Corona-Warn-App, vytvorené v júli. Od tej doby boli publikované nové verzie implementácie API, ktoré parametre merania spresňujú. V Apple / Google API verzie 1.6 bolo napr. zapracované porovnanie sily signálu, ktorý vysielajú jednotlivé zariadenia, a pre každé zariadenie je stanovená korekcia, ktorá sa vysiela v rámci šifrovaného identifikátora a následne používa pre úpravu sily signálu zapísanej detekujícím zariadením. Vo verzii iOS 13.6 bol zvýšený počet meraní vykonaných v čase.

Ako vstupné parametre na spustenie aplikácie eRouška sme zvolili nastavenia nemeckej aplikácie Corona-Warn-App, ale používame novšie verzie API. Parametre nastavenia a spôsob ich použitia na výpočet rizikovosti stretnutia sú uvedené nižšie.

Spôsob vyhodnotenia

Systém Apple / Google Exposure Notification ("EN") ponúka nasledujúci spôsob na výpočet rizikovosti stretnutia:

Stanovenie nákazlivosti

Štandardné epidemiologické šetrenie, ktoré prebieha medzi pracovníkom KHS a nakazeným užívateľom Aplikácie, je nevyhnutným predpokladom pre využitie Aplikácie v rámci Chytrej karantény. V rámci tohto vyšetrovania je možné stanoviť deň prvých príznakov nakazeného. Ak nakazený užívateľ aplikácie súhlasí s odoslaním šifrovaných kľúčov svojho zariadenia, pracovník KHS odošle na server tiež informáciu o dátume prvých príznakov. Na serveri je potom tento dátum pripojený ku kľúčom zo zariadenia nakazeného.

Na základe dátumu prvých príznakov Aplikácia definuje deň, kedy možno všeobecne považovať nakazeného za nákazlivého. Podľa súčasného nastavenia je to o dva dni skôr, než sa prejavili prvé príznaky (tj. Deň predchádzajúci dňu, ktorý predchádza dňu, kedy došlo k prvým príznakom).

Iba stretnutia, ku ktorým došlo v dňoch, kedy bol podľa vyššie uvedeného nastavenia nakazený nákazlivým, môžu byť vyhodnotené ako rizikové stretnutia.

Stanovenie košov rizika

Cieľom nasledujúceho nastavenia je maximálne sa priblížiť žiaducemu stavu, kedy stretnutie, ktoré prebehlo na vzdialenosť kratšiu ako 2 m po dobu aspoň 7 minút, je vyhodnotené ako rizikové, a stretnutia, kde tieto podmienky splnené nie sú, sú vyhodnotené ako nerizikové.

Vývojári Aplikácie stanovujú tri hodnoty útlmu signálu, a vytvoria tak štyri rizikové koše. Útlm signálu (attenuation) je jednotka, ktorú je možné merať zo sily signálu. Čím vyššia hodnota útlmu, tým nižšia sila signálu.

  • Kôš bezprostredného rizika pre hodnoty útlmu nižšie, než je najnižšia z týchto troch hodnôt
  • Kôš vysokého rizika pre hodnoty útlmu medzi najnižšou a strednou hodnotou
  • Kôš stredného rizika pre hodnoty útlmu medzi strednou a najvyššou hodnotou
  • Kôš nízkeho rizika pre hodnoty útlmu vyššie, než je najvyššia z týchto dvoch hodnôt

Koše bezprostredného, vysokého, stredného a nízkeho rizika, hraničné hodnoty sú 55, 70 a 80 dB.

Vývojári ďalej stanovia konštantu (0% -250%) pre každý kôš. Doba stretnutia v minútach v každom koši sa potom upraví konštantou daného koša.

Pre overenie presnosti v plánovaných poľných testoch sme zvolili nastavenie nemeckej aplikácie Corona-Warn-App. To znamená, že čas strávený v rámci stretnutí v koši bezprostredného rizika je upravený konštantou 150% (tj. Vynásobený 1,5x), čas v koši vysokého rizika má konštantu 100% (bez vplyvu), čas v koši stredného rizika má konštantu 16, 7% a čas v koši nízkeho rizika má konštantu 0% (tj. nie je vôbec započítaný).

Nakoniec vývojári aplikácie stanovujú hodnotu minimálneho rizikového skóre (v minútach). Ak je celkový čas stretnutia v minútach prepočítaný za pomoci konštánt vyšší alebo rovný minimálnemu rizikovému skóre, stretnutie je vyhodnotené ako rizikové a na zariadení sa užívateľovi zobrazí súvisiace upozornenie. Pokiaľ je tento celkový prepočítaný čas nižší, ako je minimálne rizikové skóre, stretnutie je vyhodnotené ako nerizikové.